مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی

حلقه واسط و زنجیر اتصال میان همه فرایندها، مدل شایستگی است. در واقع مدل شایستگی سازمان، محوریت برنامه های منابع انسانی را در بخش های گزینش و استخدام، آموزش و توانمندسازی، مدیریت عمکرد و حفظ و نگهداری تشکیل می دهد.

نظام مبتنی برشایستگی

همان طور می دانیم تعاریف مختلفی از مدیریت منابع انسانی در ادبیات علمی و کاربردی ارائه شده است. با این حال برسر رسالت اصلی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها اتفاق نظر وجود دارد. این رسالت برپایه سه فرایند بنیادی یعنی جذب، پرورش و نگه داشت سرمایه انسانی سازمان شکل می گیرد. لذا ساختار و فرایندهای منابع انسانی در سازمان ها براساس این چارچوب طرح ریزی و اجرا می شوند.

با گذشت زمان و تغییرات گسترده به وجود آمده در فضای کسب و کار، ساختارها و استراتژی های سازمان ها روی به دگرگونی برده و شکل جدیدی به خود گرفته اند. در این بین استفاده از ساختارهای شبکه ای و مدل های سیستمی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت منابع انسانی هم به عنوان مجموعه مهمی از سازمان، از این  امر مستثنی نمی باشد. به همین دلیل امروزه متخصصان و نظریه پردازان حوزه منابع انسانی به دنبال به کارگیری رویکردهای سیستمی و یکپارچه در مدیریت منابع انسانی هستند.

مدل شایستگی، مبنای رویکرد سیستمی

موضوعی که در این بین توجه همگان را به خود جلب می کند، ایجاد یکپارچگی و طرح ریزی روابط سیستمی میان بخش ها و فرایندهای مختلف منابع انسانی، از جمله گزینش و استخدام، آموزش و توانمندسازی، مدیریت عمکرد و حفظ و  نگهداری، است. پاسخ متخصصان و صاحب نظران حوزه منابع انسانی به این نیاز سازمان ها، استفاده از نظام های یکپارچه مبتنی بر شایستگی می باشد. با وجود اینکه در میان صاحب نظران برسر تعریف مفهوم شایستگی توافق کاملی وجود ندارد اما همه آن ها بر به کارگیری و سودمندی مدل های شایستگی در سازمان تاکید دارند.

مدل شایستگی، یک زبان مشترک

در مدیریت منابع انسانی براساس شایستگی، طراحی تمامی ساختارها و فرایندهای منابع انسانی برمبنای یک مدل شایستگی جامع صورت می پذیرد. به طوریکه حلقه واسط و زنجیر اتصال میان همه فرایندها، مدل شایستگی خواهد بود. در واقع مدل شایستگی سازمان، محوریت برنامه های منابع انسانی را در بخش های گزینش و استخدام، آموزش و توانمندسازی، مدیریت عمکرد و حفظ و  نگهداری تشکیل می دهد. با محوریت مدل شایستگی ایجاد یکپارچگی و همگرایی در زیرسیستم های منابع انسانی تسهیل شده و دستیابی به رسالت بزرگ مدیریت منابع انسانی در سازمان ها را به بهترین شکل امکان پذیر خواهد کرد.

برهمین اساس گروه تخصصی موسسه روان پژوهان هیرکان، این رویکرد را یکی از پارادایم های اصلی فعالیت های پژوهشی و آموزشی خود قرار داده است. به نحوی که با به کارگیری آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی در حوزه های روان شناسی صنعتی و سازمانی و مدیریت، همراه و پشتیبان سازمان ها در مسیر رسیدن به تکامل آن ها خواهد بود.

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال