مدیریت کارراهه (CM)

مدیریت کارراهه

جابه جایی و ارتقاء کارکنان و به طور کلی همه مشاغلی که در طول زندگی کاری خود تجربه می کنند، در صورت مدیریت شدن از سوی سازمان می تواند بسیار ارزش آفرین باشد. مدیریت استراتژیک کارراهه در سازمان می تواند به مثابه شریان های اصلی عمل کند. به نحوی که نیروی انسانی مستعد و توانمند را در راستای تحقق اهداف و استراتژی های سازمان به خدمت بگیرد. زمانی این کارکرد در سازمان عملا انجام می گیرد چهار فرایند کلیدی در سیستم منابع انسانی سازمان تعریف شده باشد:

جذب افراد توانمند و مستعد

توسعه و توانمندسازی شایستگی های افراد

حفظ و نگهداری افراد مستعد

یکپارچگی میان فرایندهای مکمل منابع انسانی

بدیهی است مدیریت و برنامه ریزی کارراهه در سازمان به تنهایی اهداف استراتژیک سازمان را پشتیبانی نمی نماید و مسلما نیازمند به کارگیری رویکرد سیستمی در یک نظام مبتنی بر شایستگی می باشد. در واقع مدیریت کارراهه در درون سیستم هایی چون برنامه ریزی جانشینی و مدیریت استعداد معنا پیدا می کند. الزامی وجود ندارد که تمامی کارکنان یک سازمان را افراد مستعد و توانمند تشکیل دهند اما، در یک سیستم کارآمد، امکان شناسایی، پرورش، هدایت و جایگزینی افراد نخبه و مستعد به خوبی وجود دارد. مدیریت استراتژیک کارراهه زمانی محقق خواهد شد که 1) جابه جایی های شغلی کاملا برنامه ریزی شده، هدف محور و معیارمحور انجام گیرد و 2) میان سایر فرایندهای منابع انسانی ارتباط تعاملی و همگرا وجود داشته باشد. برهمین اساس ابزاری که می تواند این شاخص ها را عملیاتی نماید، مدل شایستگی می باشد.

در واقع ترسیم کارراهه ها و مسیرهای رشد شغلی در سطوح مختلف سازمان با محوریت شایستگی ها صورت می گیرد و سایر فرایندهای منابع انسانی ازجمله آموزش، توسعه و مدیریت عملکرد می تواند کارراهه ها را پشتیبانی نمایند. در این سیستم کارآمد تمامی جابه جایی های شغلی هدف محور بوده و کاملا در راستای تحقق اهداف استراتژیک و تغذیه پست های کلیدی سازمان خواهد بود. به برخی از شاخص های سیستم کارآمد مدیریت کارراهه اشاره می نماییم:

تعریف اهداف استراتژیک و کلیدی سازمان

تدوین مدل های شایستگی که معطوف به اهداف استراتژیک می باشند

ترسیم مسیرهای کارراهه در تمامی طبقات و گروه های شغلی برمبنای همپوشانی شایستگی ها

تعریف معیارهای عینی برای جابه جایی های افقی و عمودی در سازمان

برنامه ریزی برای انطباق جابه جایی ها و ارتقاء کارکنان منطبق با مسیرهای کارراهه

جلب مشارکت کارکنان برای هدف گذاری رشد شغلی و برنامه ریزی کارراهه

موسسه روان پژوهان هیرکان با توجه به تجارب خود در زمینه طراحی مدل های شایستگی، سنجش های استخدامی، مراکز ارزیابی و همچنین آشنایی با ساختار و مشاغل سازمان های ایرانی، خبرگی لازم را برای طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت کارراهه دارا می باشد.

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال