نظام جامع آموزش

نظام جامع آموزش کارکنان

 

مديران امروزي، دوره اي را تجربه مي کنند که در آن سرمايه واقعي سازمان ها دانايي و هوشمندي است. در عصرما، ديگر سازمان ها به انبوهي توليد، ذخاير مالي و فزوني نيروي انساني خود نمي بالند، بلکه بالندگي سازمان ها در گرو سرمايه هوشمند و دانش آنها است. امروزه، به گفته پيتر دراکر کار دستي جاي خود را به کار دانشي داده است و دانشگران به جاي کارگران نشسته اند. در چنين شرايطي نمي توان موفق بود، مگرآنکه براي سرمايه هوشمندي و دانشي سازمان ارزشي بالا قائل شد و در توسعه و تحکيم آن در سازمان اهتمام ورزيد.

ضرورت آموزش به یك امر طبیعی درآمده است. پیشرفت و توسعه سازمان ها و موسسات درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است.آموزش و بهسازي منابع انساني، نوعي سرمايه گذاري مفيد و يک عامل کليدي در توسعه محسوب مي شود که اگر به درستي و شايستگي برنامه ريزي و اجرا شود، مي تواند بازده اقتصادي قابل ملاحظه اي داشته باشد.

 

به منظور بهره مندی از مزایای آموزش کارکنان، می بایست از یک نظام جامع آموزشی استفاده نمود که تمامی مراحل آموزش کارکنان را از نیازسنجی تا ارزیابی اثربخشی مورد پشتیبانی قرار دهد. یک نظام جامع آموزشی زمانی دارای اثربخشی خواهد بود که سرمایه مالی و دانشی سازمان را به صورت هوشمند و هدفمند در جهت توانمندسازی کارکنان به خدمت گیرد. در این سیستم هوشمند مشخص می گردد که چه دانش و مهارتی باید به چه کسی و چگونه آموزش داده شود. برخی از شاخص های تخصصی و کیفی سیستم های جامع آموزشی بدین ترتیب می باشند:

 • تحلیل نیازهای آموزشی و تعیین مشاغل هدف، هم سو با استراتژی های تعریف شده در مدیریت منابع انسانی
 • تدوین استانداردهای آموزشی بدو استخدام و ضمن خدمت کارکنان برمبنای رویکردهای تحلیل شغل و وظیفه
 • تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل مدیریتی برمبنای رویکردهای تحلیل شایستگی مدیران
 • تدوین اهداف و برنامه آموزشی برمبنای تیازسنجی فردی
 • تدوین برنامه آموزشی عمومی و تخصصی برمبنای کارراهه فردی کارکنان
 • تدوین شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد برمبنای تحلیل اثربخشی آموزشی
 • استفاده از رویکردها و روش های نوین آموزشی
 • استفاده از ابزارها و رسانه های جدید آموزشی
 • پشتیبانی تمامی فرایندهای آموزشی به وسیله فناوری اطلاعات
 • ارزیابی نتایج آموزشی در تمامی سطوح
 • ایجاد سازگاری و همگرایی با سایر فرایندهای منابع انسانی همچون جانشین پروری، مدیریت استعداد، نظام پرداخت و ارزیابی عملکرد

باید بدین نکته توجه نمود تنها در صورتی می توان به فواید آموزش کارکنان دست یافت که نگاهی سیستمی و هدف محور به آموزش وجود داشته باشد. برهمین اساس متخصصین موسسه روان پژوهان هیرکان با بهره گیری از روش شناسی های ترکیبی و روزآمد و توجه به معیارهایی که به آن ها اشاره گردید، اقدام به طراحی و استقرار سیستم های جامع آموزشی می نمایند. 

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال